○ Ph.D


김경국 (Kyungkug Kim)
gggim1231000 at gmail dot com